Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST została utworzona na podstawie zarządzenia nr 219/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. Instytucja powstała poprzez przekształcenie następujących gospodarstw pomocniczych:

  1. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Wołowie,
  2. Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Kłodzku,
  3. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie Śledczym w Poznaniu,
  4. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Dnia 31.12.2010 roku dokonano rejestracji ZIGB PIAST w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000374869.

Celem statutowym firmy jest realizacja zadań publicznych, polegających na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowo-usługowej oraz poprzez wykonywanie robót remontowo-budowlanych na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Siedzibą ZIGB PIAST jest Wołów, natomiast w Kłodzku i Rawiczu funkcjonują oddziały.

Choć ZIGB PIAST funkcjonuje w nowej formie prawnej jaką jest  instytucja gospodarki budżetowej, która to wprowadzona została niedawno do nowej ustawy o finansach publicznych, to historia działalności zakładów, których przekształcenie przyczyniło się do powstania ZIGB PIAST sięga lat sześćdziesiątych. Wtedy to bowiem przy zakładach karnych i aresztach śledczych zaczęły powstawać Gospodarstwa Pomocnicze. Mimo wielokrotnych przekształceń i zmian nazw na przestrzeni lat, zakłady te zachowały swoją ciągłość organizacyjną i produkcyjną, której przyświecał jeden wspólny cel: oddziaływanie penitencjarne oraz resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

Firma w Wołowie, funkcjonująca dziś jako siedziba ZIGB PIAST, została utworzona na podstawie zarządzenia nr 8/73/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1973 r., początkowo w formie gospodarstwa pomocniczego typu "K" o nazwie „Warsztaty szkolne i produkcyjne przy Zakładzie Karnym w Wołowie". Przedmiotem działalności ówczesnego gospodarstwa było: prowadzenie produkcji i usług z zakresu wyrobów kaletniczych, wikliniarskich i montażu detali elektronicznych. 
Gospodarstwo pomocnicze sukcesywnie poszerzało zakres swojej działalności.

Dziś, przedmiotem działalności Instytucji w Wołowie jest w szczególności prowadzenie produkcji i usług z zakresu wyrobów chemicznych, kaletniczych, szwalniczych i sportowych, hodowlę owiec. Ponadto wykonywane są zlecone zadania produkcyjne w ramach usług outsourcing'u polegające m.in. na prowadzeniu produkcji wiązek elektrycznych AGD, mających zastosowanie w pralkach, lodówkach i kuchenkach gazowych, a także produkcji szczotek przeznaczonych do wyspecjalizowanych samochodów służących utrzymaniu czystości miejskiej. Siedziba w Wołowie prowadzi również ośrodek wypoczynkowy "Golina", który jest położony nieopodal Wołowa, w spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku.

Funkcjonujący dziś jako ZIGB PIAST Oddział w Kłodzku zakład, został utworzony na podstawie zarządzenia Naczelnika Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Kłodzku z dnia 21 stycznia 1974 roku, początkowo w formie gospodarstwa pomocniczego typu "K" o nazwie Warsztaty Szkolne i Produkcyjne, a następnie zarządzeniem nr 1/93 z 08-02-1993 r. został przekształcony w Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Kłodzku.
Przez szereg lat Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Kłodzku produkowało różnorodnego rodzaju wyroby, a wiodące to:
- rozruszniki i wycieraczki samochodowe,
- wkładki topikowe,
- skórzane rękawiczki damskie i męskie,
- kosze i inne wyroby wikliniarskie.

Dziś produkowane są nowoczesne meble biurowe i kwaterunkowe z przeznaczeniem dla każdego odbiorcy jak również realizowane są zamówienia wyrobów z metalu, takich jak: 
- elementy wyposażenia terenowych urządzeń placów zabaw, 
- sprzęt sportowy jak obręcze i tablice do koszykówki, bramki, itp.,
- ogrodzenia, kraty okienne i przejściowe, regały metalowe, 
- ławki, kosze parkowe oraz różnego rodzaju akcesoria metalowe, konstrukcje, itp.,
- usługi budowlane.
ZIGB PIAST oddział w Kłodzku świadczy szeroki wachlarz usług związanych ze spawaniem, malowaniem proszkowym, gradowaniem i obróbką ręczną elementów żeliwnych.

W 1966 roku, przy Zakładzie Karnym w Rawiczu zostało utworzone, na podstawie zarządzenia nr 118/66/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 grudnia 1966 r., gospodarstwo pomocnicze typu "K" o nazwie Warsztaty Szkolne i Produkcyjne. Następnie, Zarządzeniem nr 58/90/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1990 roku dokonano zmiany nazwy gospodarstwa pomocniczego na Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Rawiczu. W latach 1966-1986 r. gospodarstwo pomocnicze realizowało różne zadania produkcyjne i usługi, w tym przede wszystkim w zakresie stolarstwa, introligatorstwa, opakowań kartonowych i szerokiej gamy wyrobów metalowych (w tym na potrzeby Zagłębia Miedziowego w Lubinie). W ramach kooperacji produkowane były skrzynki (obudowy) do magnetofonów, krzesła, stoły, taborety i inne wyroby różnego przeznaczenia. Produkcja w większości odbywała się w oparciu o skromny park maszynowy z przeważającą ilością operacji wykonywanych ręcznie. W naszym archiwum zachowały się zdjęcia z początku tegoż okresu ukazujące pracę osób pozbawionych wolności na odcinkach produkcyjnych. Zdjęcia te można zobaczyć tutaj.

Lata 90-te XX wieku oraz (początek lat) pierwsze pięć lat XXI wieku charakteryzują się rozwojem zakładu, zmianą asortymentu i profilu produkcji. Doinwestowanie i modernizacja obiektów produkcyjnych i parku maszynowego powoduje powstanie firmy nowoczesnej, która może zrealizować każde zamówienie w ramach ustalonego regulaminem organizacyjnym profilu produkcji.
Dziś w ZIGB PIAST oddział w Rawiczu produkowane są nowoczesne meble biurowe, meble sądowe i kwaterunkowe z przeznaczeniem dla każdego odbiorcy. Realizowane są zamówienia wyrobów z metalu, takich jak: szafy i regały metalowe, wózki do akt, szafki bhp, różnego rodzaju akcesoria metalowe, konstrukcje, itp. Oddział w Rawiczu świadczy również usługi introligatorskie oraz wykonywane są zlecone zadania produkcyjne w ramach usług outsourcing'u, polegające na produkcji zamków drzwiowych z powierzonych komponentów. Obecny wygląd zakładu można zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych tutaj.

Obecnie wszystkie te firmy działają jako Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST, która to instytucja w drodze sukcesji uniwersalnej przejmuje na siebie wszystkie przysługujące gospodarstwom pomocniczym przed ich przekształceniem należności, uprawnienia, zezwolenia i koncesje, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości. 
Ponadto, najważniejszym atutem naszej „nowo powstałej” firmy jest kontynuacja działalności w ramach nabytego doświadczenia w wykonywaniu usług, a szeroki ich wachlarz zapewnia kompleksowe realizowanie zamówień w sposób profesjonalny.

Nie ukrywamy, że największym naszym marzeniem jest dotarcie do największej rzeszy odbiorców naszych wyrobów. Stąd nasza nieustanna troska o wizerunek firmy i jakość produkowanych w niej wyrobów.

Zapraszamy do współpracy.